MIDMAR Kft. - Közérdekű adatok

MIDMAR Kft. - Közérdekű adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve: Székhelye: Postai címe: Telefonszáma: Elektronikus levélcíme: Honlapja: Ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

Név: MIDMAR Miskolci Idegenforgalmi Marketing Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 3530 Miskolc, Széchenyi utca 16., Postai cím: 3501 Miskolc, Pf.: 615

Telefonszám:  +36 46 350 425

E-mail: info@hellomiskolc.hu

Honlap: www.hellomiskolc.hu

Ügyfélszolgálat: 3530 Miskolc, Széchenyi utca 16., +36 46 350 425

2

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Szervezeti ábra

Szervezeti egységek feladatai

3

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefonszáma, elektronikus levélcíme)

Tóth-Bodnár Krisztina m.b. ügyvezető      (+36 70 375 3110; bodnar.krisztina@hellomiskolc.hu)

Kupcsik Sarolta  Tourinform irodavezető (+36 30 553 5032, kupcsik.sarolta@hellomiskolc.hu)

Tóth-Bodnár Krisztina Termékfejlesztési és marketing vezető (+36 70 375 3110, bodnar.krisztina@hellomiskolc.hu)

Tőkei Annamária Miskolc Bolt boltvezető (+36 70 466 5021, tokei.annamaria@hellomiskolc.hu)

4

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve: Telefonszáma: Elektronikus levélcíme: Ügyfélfogadási rend:

Kupcsik Sarolta  (Tourinform irodavezető; +36 30 553 5032, kupcsik.sarolta@hellomiskolc.hu)

H-P: 8:45-16.45 SZ: 8:45-14:45

5

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

JELENLEG NINCS A MIDMAR Kft.-re VONATKOZÓ, ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT

6

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

JELENLEG NINCS A MIDMAR Kft.-re VONATKOZÓ, ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT

7

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

JELENLEG NINCS A MIDMAR Kft.-re VONATKOZÓ, ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT

8

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

JELENLEG NINCS A MIDMAR Kft.-re VONATKOZÓ, ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT

9

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

JELENLEG NINCS A MIDMAR Kft.-re VONATKOZÓ, ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT

10

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

JELENLEG NINCS A MIDMAR Kft.-re VONATKOZÓ, ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT

11

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Miskolci Törvényszék Cégbírósága
Elérhetőségek: 3525 Miskolc, Szepessy Pál u. 3.; Cégiroda: +36 46 952 928

II. A tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről.
Szervezeti és Működési Szabályzat
Adatvédelmi Szabályzat
2Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelvenJELENLEG NINCS A MIDMAR Kft.-re VONATKOZÓ, ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
3A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai"A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: 13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok."
4Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekrőlJELENLEG NINCS A MIDMAR Kft.-re VONATKOZÓ, ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
5A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok:

  • Értékmegőrzés
  • Turizmushoz kapcsolódó koordinációs feladatok
  • Információszolgáltatás
  • Versenyképesség növelés

A szolgáltatások igénybevétele ingyenes, kivéve:

idegenvezetés - árlista

turisztikai kártya - árlista

6A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében ? gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségeiJELENLEG NINCS A MIDMAR Kft.-re VONATKOZÓ, ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
7A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke"Miskolc a Te helyed" városimázs kiadvány, Tourinform Miskolc, ingyenes
8A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozzaJELENLEG NINCS A MIDMAR Kft.-re VONATKOZÓ, ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
9A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjátólJELENLEG NINCS A MIDMAR Kft.-re VONATKOZÓ, ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
10A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közleményekJELENLEG NINCS A MIDMAR Kft.-re VONATKOZÓ, ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
11A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásukJELENLEG NINCS A MIDMAR Kft.-re VONATKOZÓ, ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
12A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításaiJELENLEG NINCS A MIDMAR Kft.-re VONATKOZÓ, ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
13A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Adatvédelmi felelős: Dr. Simon Emese            

Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről

14A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásukJELENLEG NINCS A MIDMAR Kft.-re VONATKOZÓ, ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
15A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adataiJELENLEG NINCS A MIDMAR Kft.-re VONATKOZÓ, ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
16Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő félJELENLEG NINCS A MIDMAR Kft.-re VONATKOZÓ, ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
17A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételekJELENLEG NINCS A MIDMAR Kft.-re VONATKOZÓ, ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
18A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi listaJELENLEG NINCS A MIDMAR Kft.-re VONATKOZÓ, ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
19A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésévelJELENLEG NINCS A MIDMAR Kft.-re VONATKOZÓ, ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
20A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változataJELENLEG NINCS A MIDMAR Kft.-re VONATKOZÓ, ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
21A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesenJELENLEG NINCS A MIDMAR Kft.-re VONATKOZÓ, ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
22A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatásJELENLEG NINCS A MIDMAR Kft.-re VONATKOZÓ, ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
23A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelöléseJELENLEG NINCS A MIDMAR Kft.-re VONATKOZÓ, ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
24A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövegeJELENLEG NINCS A MIDMAR Kft.-re VONATKOZÓ, ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
25A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részéreJELENLEG NINCS A MIDMAR Kft.-re VONATKOZÓ, ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT

III. Gazdálkodási adatok

1A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója

Egyszerűsített éves beszámoló 2015

Kiegészítő melléklet 2015

Közhasznúsági jelentés 2015

Mérleg és eredménykimutatás 2016

Kiegészítő melléklet 2016

Közhasznúsági jelentés 2016

Egyszerűsítet éves beszámoló 2017

Kiegészítő melléklet 2017

Közhasznúsági jelentés 2017

Egyszerűsített éves beszámoló és mellékletei 2018

Egyszerűsített éves beszámoló és mellékletei 2019

Egyszerűsített éves beszámoló és mellékletei 2020

Egyszerűsített éves beszámoló és mellékletei 2021

Egyszerűsített éves beszámoló és mellékletei 2022

Egyszerűsített éves beszámoló és mellékletei 2023

2A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Létszám bértömeg 2024.I.n. év 

Létszám bértömeg 2023.   IV. n.év

Létszám bértömeg 2023. III.n.év

Létszám bértömeg 2023.  II.n.év

Létszám bértömeg 2023. I.n.év

Vezető állású munkaváll és tisztségviselők illetménye 2024.I.n. év 

Vezető állású munkaváll és  tisztségviselők illetménye                 2023. IV. n.év

Vezető állású munkavállal és tisztségviselők illetménye 2023.III.n.év

Vezető állású munkavállal és tisztségviselők illetménye 2023.II.n.év

Vezető állású munkavállal és tisztségviselők illetménye 2023.I.n.év

Létszám bértömeg 2022. I.n.év

Létszám bértömeg 2022.II.n.év

Létszám bértömeg 2022.III.n.év

Létszám bértömeg 2022.IV.n.év

Vezető állású munkavállal és tisztségviselők illetménye 2022.I.n.év

Vezető állású munkavállal és tisztségviselők illetménye 2022.II.n.év

Vezető állású munkavállal és tisztségviselők illetménye 2022.III.n.év

Vezető állású munkavállal és tisztségviselők illetménye 2022. IV.n.év

Létszám bértömeg 2021.I.n.év

Létszám bértömeg 2021.II.n.év

Létszám bértömeg 2021.III.n.év

Létszám bértömeg 2021.IV.n.év

Egyéb alkalmazottak juttatásai 2021. I. negyedév

Egyéb alkalmazottak juttatásai 2021. II. negyedév

Egyéb alkalmazottak juttatásai 2021. III. negyedév

Egyéb alkalmazottak juttatásai 2021. IV. negyedév

Vezető állású munkavállal és tisztségviselők illetménye 2021.I.n.é.

Vezető állású munkavállal és tisztségviselők illetménye 2021.II.n.é.

Vezető állású munkavállal és tisztségviselők illetménye 2021.III.n.é.

Vezető állású munkavállal és tisztségviselők illetménye 2021.IV.n.é.

Létszám bértömeg 2020.I.n.év 

Létszám bértömeg 2020.II.n.év 

Létszám bértömeg 2020.III.n.év 

Létszám bértömeg 2020.IV.n.év 

Egyéb alkalmazottak juttatásai 2020.I. n.év

Egyéb alkalmazottak juttatásai 2020.II. n.év

Egyéb alkalmazottak juttatásai 2020.III. n.év

Egyéb alkalmazottak juttatásai 2020.IV. n.év

Vezető állású munkavállal és tisztségviselők illetménye 2020.I. n.év

Vezető állású munkavállal és tisztségviselők illetménye 2020.II. n.év

Vezető állású munkavállal és tisztségviselők illetménye 2020.III. n.év

Vezető állású munkavállal és tisztségviselők illetménye 2020.IV. n.év

4Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött ? általános forgalmi adó nélkül számított ? ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő ? egy évnél hosszabb időtartamra kötött ? szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítaniJELENLEG NINCS A MIDMAR Kft.-re VONATKOZÓ, ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
5A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)JELENLEG NINCS A MIDMAR Kft.-re VONATKOZÓ, ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
6A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetésekJELENLEG NINCS A MIDMAR Kft.-re VONATKOZÓ, ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
7Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződésekJELENLEG NINCS A MIDMAR Kft.-re VONATKOZÓ, ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT
8Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)JELENLEG NINCS A MIDMAR Kft.-re VONATKOZÓ, ÉRTELMEZHETŐ, ÉRVÉNYES ADAT

Közadatkereső rendszer: 

https://kozadat.hu/kereso/