Adatkezelési tájékoztató

MIDMAR Nonprofit Kft.

 

Figyelemmel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendeletének (GDPR) 13-14. cikkeiben foglaltakra, az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni Önt a társaságunk általi adatkezelések egyes jellemzőiről.

 1. Az adatkezelő személye: Midmar Miskolci Idegenforgalmi Marketing Nonprofit Közhasznú Kft.(székhely:  3530 Miskolc, Széchenyi u. 16., cégjegyzékszám: 05-09-024717 adószám: 24113917-2-05, telefonszám: +36 46 350 425, e-mail cím: info@hellomiskolc.hu (továbbiakban: „MIDMAR” vagy adatkezelő).
 2. Adatvédelmi tisztviselőnk elérhetősége: adatvedelem@bdolegal.hu, +36-1-796-7777.
 3. Az adatkezelő az érintett személyes adatait a jelen tájékoztatóban meghatározott célból és az e cél megvalósulásához szükséges mértékbenkezeli. Az adatkezelés kapcsán az érintett személyes adatait az adatkezelő erre jogosult munkatársai ismerhetik meg. Azon munkatársak jogosultak a személyes adatokhoz hozzáférni, akiknek munkakörükből fakadóan a konkrét személyes adatokkal valamely feladatuk van. Az adatkezelő nem hoz automatizált adatkezelésen alapuló döntést, illetve nem végez profilalkotást.
 4. Az adatkezelésekre az alábbi fontos információk vonatkoznak:

A) Miskolc Pass Classic kártya

Érintettek

A Miskolc Pass Classic kártya birtokosai

Adatkezelés célja

A kártyarendszer működtetése, kártyatulajdonos azonosítása, kedvezmények kezelése

Kezelt adatok köre

Azonosításhoz szükséges adatok (név, születési név, lakhely, postacím, lakcímkártya száma, születési hely és idő, anyja teljes születési neve)

Adatkezelés jogalapja

Szerződés teljesítése

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés a Miskolc Pass Classic kártya érvényességi idejének lejártát követő három év időtartam alatt áll fenn

Adatszolgáltatás kötelező vagy önkéntes jellege

Ön nem köteles az adatait megadni, azonban csak abban az esetben tudunk Önnek lehetőséget biztosítani a Miskolc Pass Classic kártya kiváltására, ha hozzájárul személyes adatai kezeléséhez

Adattovábbítás

Miskolc Holding Zrt., Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, fenntartói ellenőrzés céljából, a www.hellomiskolc.hu www.miskolcpass.hu oldalon , valamint jelen tájékoztató 1. mellékletében felsorolt elfogadóhelyek részére, a kártya érvényességének ellenőrzése céljából.

Adatfeldolgozó

Qilaq Solutions Kft. (a kártyarendszer üzemeltetője), Miskolc Holding Zrt. ( az adatkezelő rendszeréről készített informatikai biztonsági mentések formájában), MVK Zrt. (a kártyával való tömegközlekedés igénybevételére való jogosultság ellenőrzése érdekében)

 

B) Miskolc Pass turisztikai kártya

Érintettek

A Miskolc Pass turisztikai kártya birtokosai

Adatkezelés célja

A kártyarendszer működtetése, kártyatulajdonos azonosítása, kedvezmények kezelése

Kezelt adatok köre

Azonosításhoz szükséges adatok (név, születési idő)

Adatkezelés jogalapja

Szerződés teljesítése

Az adatkezelés időtartama

A Miskolc Pass turisztikai kártya érvényességi idejének lejártát követő három év időtartam alatt áll fenn

Adatszolgáltatás kötelező vagy önkéntes jellege

Ön nem köteles az adatait megadni. Ha azonban adatait nem adja meg, úgy nem áll módunkban biztosítani a Miskolc Pass turisztikai kártyát.

Adattovábbítás

Miskolc Holding Zrt., Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, ellenőrzés céljából, a www.hellomiskolc.hu,  www.miskolcpass.hu oldalon , valamint jelen tájékoztató 1. mellékletében felsorolt elfogadóhelyek részére, a kártya érvényességének ellenőrzése céljából

Adatfeldolgozó

Qilaq Solutions Kft. (a kártyarendszer üzemeltetője), Miskolc Holding Zrt. (az adatkezelő rendszeréről készített informatikai biztonsági mentések formájában), (a kártyával való tömegközlekedés igénybevételére való jogosultság ellenőrzése érdekében)

 

 1. A MISKOLC PASS CLASSIC VALAMINT A MISKOLC PASS TURISZTIKAI KÁRTYA ELEKTRONIKUS MEGKÜLDÉSE

Érintettek

A Miskolc Pass Classic valamint a Miskolc Pass turisztikai kártya birtokosai

Adatkezelés célja

A kedvezménykártya elektronikus úton való megküldése

Kezelt adatok köre

A kártya elektronikus küldéséhez szükséges adatok (elektronikus levelezési cím)

Adatkezelés jogalapja

Az érintett hozzájárulása

Az adatkezelés időtartama

Az elektronikus levelezési címet az elektronikus rendelkezésre bocsátás céljából a levél elküldéséig kezeljük

Adatszolgáltatás kötelező vagy önkéntes jellege

Ön nem köteles az adatait megadni. Ha azonban adatait nem adja meg, úgy nem áll módunkban elektronikusan is biztosítani a Miskolc Pass Classic / Miskolc Pass turisztikai kártyát.

Adatfeldolgozó

Qilaq Solutions Kft. (a kártyarendszer üzemeltetője), MVK Zrt. (kártya ellenőrzése, betekintés a kedvezmény miatt), Miskolc Holding Zrt. (informatikai biztonsági mentések formájában),

 

 1. HÍRLEVÉL KÜLDÉSE

Érintettek

Azon személyek, akik a MIDMAR részéről küldött hírlevelek fogadásához hozzájárultak

Adatkezelés célja

Tájékoztatás a város turisztikai jellegű aktualitásokról, programjairól és rendezvényeiről, valamint a MIDMAR-on keresztül az adatkezelővel kapcsolatban levő cégek által kínált turisztikai célú lehetőségekről, programokról

Kezelt adatok köre

Kapcsolattartáshoz szükséges adatok (név, elektronikus levelezési cím)

Adatkezelés jogalapja

Az érintett hozzájárulása

Az adatkezelés időtartama

A hozzájárulás visszavonásáig. A hozzájárulás visszavonására az adatkezelő elektronikus elérhetőségére [info@hellomiskolc.hu] küldött levéllel, vagy a 3525 Miskolc, Városház tér 8. címre küldött, leiratkozás kérő levéllel van lehetőség

Adatszolgáltatás kötelező vagy önkéntes jellege

Ön nem köteles az adatait megadni, azonban csak az adatok megadásával, valamint hozzájárulásával van lehetőségünk tájékoztatást adni

Adatfeldolgozó

Miskolc Holding Zrt. (az adatkezelő rendszeréről készített informatikai biztonsági mentések formájában), Mimézis Kft. (a hírlevelek küldését kezelő felület üzemeltetője)

 

 1. SZÁMLÁZÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

Érintettek

Az adatkezelővel szerződő természetes személyek

Adatkezelés célja

Az adatkezelő és az érintett között létrejött szerződés alapján kiállítandó számlázási adatok nyilvántartása

Kezelt adatok köre

Azonosításhoz szükséges adatok (név, lakcím, e-mail cím, telefonszám)

Adatkezelés jogalapja

A számviteli bizonylatok kiállítása és megőrzése tekintetében az adatkezelés jogalapja a vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése

Az adatkezelés időtartama

A szerződés megszűnését követő 8 év, a számviteli bizonylatokra vonatkozó megőrzési kötelezettség alapján.

Adatszolgáltatás kötelező vagy önkéntes jellege

Az azonosításához szükséges személyes adatok, valamint az adózással kapcsolatos azonosító számának megadása a szerződés megkötésének előfeltétele és jogszabály szerint kötelesek vagyunk azokat kezelni, így, adatai megadása nélkül nem áll módunkban Önnel szerződést kötni.

 

 1. A KÁRTYA ELVESZTÉSÉVEL KAPCSOLATOS NYILATKOZAT

Érintettek

Az adatkezelővel Miskolc Pass Classic, vagy Miskolc Pass turisztikai kártyával kapcsolatban szerződő természetes személyek

Adatkezelés célja

Az elveszett kártya érvénytelenítése, új kártya kibocsátása

Kezelt adatok köre

Azonosításhoz szükséges adatok (név, születési idő, lakcím, anyja neve, aláírása)

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelő és az érintett közötti, a kártyára vonatkozó szerződés teljesítése

Az adatkezelés időtartama

A nyilatkozat alapján megtett kártyaletiltást követő 1 évig

Adatszolgáltatás kötelező vagy önkéntes jellege

Az adatszolgáltatás önkéntes, de a nyilatkozat hiányában nem áll módunkban új kártyát kiállítani

 

 1. RENDEZVÉNYEKEN KÉPMÁS / HANGFELVÉTEL KÉSZÍTÉSE ÉS FELHASZNÁLÁSA

Érintettek

Az adatkezelő által a rendezvényein készített fényképeken és esetleges kamerafelvételeken szereplő személyek

Adatkezelés célja

 • Adatkezelő rendezvényeinek népszerűsítése
 • Nyilvánosság tájékoztatása a lezajlott eseményről

Kezelt adatok köre

Képmás, hang, felvételen szereplő egyéb személyes adatok. Írásbeli hozzájáruló nyilatkozat esetén az érintett neve, lakcíme, aláírása.

Adatkezelés jogalapja

 • Érintett hozzájárulása, amelyet az érintett ráutaló magatartással (ilyen  ráutaló magatartásnak minősül, ha az érintett személy tudja, hogy  abban a helyiségben, ahová belép, felvétel készül vagy készülhet), vagy kifejezett nyilatkozattal adhat meg.
 • Nem szükséges hozzájárulás a fénykép és kamerafelvétel készítéséhez és felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplés esetén.

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés az érintett törlési kérelmének teljesítéséig vagy az adatoknak az érintett általi tiltakozás eredményeként történő törléséig tart.

Adatszolgáltatás kötelező vagy önkéntes jellege

Ön nem köteles hozzájárulni a fénykép és kamerafelvétel készítéséhez és felhasználásához. Ez esetben ugyanakkor előfordulhat, hogy bizonyos rendezvényeken nem vehet részt. Önnek bármikor lehetősége van arra, hogy a más elkészült fénykép vagy kamerafelvétel felhasználása ellen tiltakozzon, vagy annak a törlését kérje az adatkezelőtől.

 

 1. Az ADATKEZELŐVEL SZERZŐDŐ VÁLLALKOZÁSOK ÜZLETI KAPCSOLATTARTÓIRA VONATKOZÓ ADATOK KEZELÉSE

Érintettek

Az adatkezelővel szerződő harmadik felek munkavállalói, vagy velük egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyek, akik a szerződés teljesítésében kapcsolattartóként vesznek részt

Adatkezelés célja

 • A szerződéses kapcsolatok során történő gördülékeny, akadálymentes kommunikáció biztosítása a kapcsolattartók révén, ehhez szükséges, hogy a kapcsolattartók adatait az adatkezelő ismerje.
 • A vállalkozást, mint a reklám címzettjét megszólító közvetlen üzletszerzési célú megkeresések, amennyiben az érintett az adatkezelés ellen nem tiltakozik.

Kezelt adatok köre

Kapcsolattartáshoz szükséges adatok (név, e-mail cím, telefonszám, a kapcsolódó cégnév/intézménynév és esetlegesen beosztás)

Az adatok forrása

Közvetlenül az érintett vagy az adatkezelővel szerződő vállalkozás

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogos érdeke. Jogos érdek megnevezése (i) harmadik személyekkel kötött szerződések teljesítése során szükséges kommunikáció biztosítása, illetve (ii) közvetlen üzletszerzés üzleti tárgyú (nem a természetes személy címzettnek szóló) ajánlatok vagy reklám kapcsán (a GDPR (47) preambulumbekezdése). Az adatkezelő biztosítja a tiltakozás (leiratkozás) lehetőségét, így amennyiben az érintett akként nyilatkozik, hogy nem kíván reklámcélú megkereséseket kapni az adatkezelőtől, úgy adatait az adatkezelő törli és nem fogja ebből a célból felhasználni.

Az adatkezelés időtartama

 • A kapcsolattartó adatainak nyilvántartása, ajánlatok, egyéb írásos és e-mailes kommunikáció: a szerződés megszűnésétől számított 5 év
 • Szerződés, megrendelések és számlák, amennyiben ezeken az érintett adata szerepel: a szerződés megszűnését követő 8 év a számviteli bizonylatokra vonatkozó megőrzési kötelezettség alapján.
 • Közvetlen üzletszerzési célú adatkezelés esetén az adatkezelés az érintett tiltakozásáig tart.

Adatszolgáltatás kötelező vagy önkéntes jellege

Ön alapvetően nem köteles személyes adatait megadni részünkre. Amennyiben Ön kapcsolattartó, adatainak kezelése nélkül a szerződés teljesítése akadályokba ütközhet, ami a szerződés felmondását is maga után vonhatja.

 

 1. PANASZKEZELÉS

Érintettek

Panaszos vásárlók

Adatkezelés célja

Panaszfelvételi jegyzőkönyv kitöltése, kapcsolattartás a panaszos személlyel, panasz kivizsgálása

Kezelt adatok köre

Jogszabályban meghatározott, a panasz kezeléséhez szükséges adatok (panaszos neve, panaszos postacíme, panaszos elektronikus levelezési címe, panaszos aláírása)

Adatkezelés jogalapja

 • Jogszabályi kötelezettség teljesítése, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (5) bekezdése alapján
 • A panaszos elektronikus levelezési címadat-kezelésének jogalapja a panaszos hozzájárulása

Az adatkezelés időtartama

 • 5 év, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján
 • Az elektronikus levelezési címadat-kezelése a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 5 évig kezelendő

Adatszolgáltatás kötelező vagy önkéntes jellege

Panaszbejelentés esetén a panasz hatékony kivizsgálása érdekében jogszabály alapján köteles megadni az adatait.

Adatfeldolgozó

Miskolc Holding Zrt. (a MIDMAR elektronikus adatállományának biztonsági mentése),

 

 

 1. Adattovábbítással kapcsolatos információk

Az adatkezelő nem tervezi az érintett személyes adatait harmadik (nem EGT tagállamnak minősülő) országba továbbítani. Az adatkezelő az érintett személyes adatait esetlegesen a vele együttműködő szerződő feleknek továbbíthatja az érintettel kötött szerződés teljesítése érdekében, illetve ellenőrzés céljából.  Az érintett adatai továbbá – amennyiben ez feltétlenül szükséges pl. egy jogvita kapcsán vagy egy gazdasági esemény pénzügyi, illetve számviteli megítélése érdekében – eseti jelleggel továbbításra kerülhetnek az adatkezelő által megbízott szolgáltatók részére, pl. ügyvédek, könyvvizsgálók, pénzügyi tanácsadók, akik szakmai, illetve szerződéses titoktartási kötelezettség alatt állnak.

 1. Az érintett jogai

Tájékoztatáshoz való jog: Az érintett bármikor, a jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken tájékoztatást kérhet az őt érintő adatkezelésről, kérelmezheti a rá vonatkozó adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

Hozzáférés joga: Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha igen, az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelő által kezelt rá vonatkozó személyes adatokhoz, illetve az adatkezelés céljára, az érintett adatok kategóriáira, azon címzettekre vagy címzettek kategóriáira, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, az adatkezelés tervezett időtartamára vagy az időtartam meghatározásának szempontjaira, valamint az adatok forrására vonatkozó információkhoz hozzáférést kapjon.

Kérelemre az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díj számítható fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha azt az érintett másként kéri.

Helyesbítéshez való jog: Az érintettkérheti a pontatlan adatai helyesbítését, és joga van arra is, hogy kérje a hiányos adatai kiegészítését.

Hozzájárulás visszavonáshoz való jog: Az érintett bármikor jogosult arra, hogy a személyes adatai kezelésére vonatkozóan korábban megadott hozzájárulását a jövőre nézve visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Törléshez való jog: Az érintettkérheti, hogy az adatkezelő a személyes adatokat törölje, ha

 1. azokra már nincs szükség abból a célból, amelyre figyelemmel az adatkezelés történt;
 2. ha az érintett a hozzájárulását visszavonja, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az adatkezelés elleni tiltakozás szerinti feltételei fennállnak;
 4. az adatkezelés jogellenes;
 5. azokat az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
 6. az érintett 16. életévét be nem töltött kiskorú.

Az adatkezelőfenti kérelemre az adatokat törli, kivéve, ha a további adatkezelés

 1. az azt előíró, az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése,
 2. jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme

céljából szükséges.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi az adatok pontosságának ellenőrzését,
 2. bár az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi a törlést, és ehelyett a korlátozást kéri,
 3. az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatok kezelésére, de az érintett azt jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez igényli,
 4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, amely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés az előzőek szerint korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatok – a tárolás kivételével – csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelhető. A korlátozás feloldásáról az adatkezelő az azt kérő érintettet előzetesen tájékoztatja.

A helyesbítésről, a törlésről vagy korlátozásról az adatkezelő a érintetett, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot továbbította. Az értesítést az adatkezelő mellőzi, ha ez lehetetlen, vagy nagy erőfeszítést igényel. Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Tiltakozáshoz való jog: Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

a)   ha az jogos érdek alapján történik; ebben az esetben az adatkezelés nem folytatható, kivéve, ha az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben elsőbbséget élvező kényszerítő erejű jogos okok, vagy olyan okok indokolják, amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak,

b)   ha az közvetlen üzletszerzés érdekében történik vagy ahhoz kapcsolódik; ilyen esetben e célból az adatkezelés a továbbiakban nem folytatható.

Az adatok hordozhatóságához való jog: alapján az érintett egyrészt kérheti, hogy az adatkezelőtől, ha ez technikailag megoldható, tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban a kezelt személyes adatait megkapja és azt bármely adatkezelőnek ő maga továbbítsa, másrészt kérheti az adattovábbítást közvetlenül az adatkezelőtől.

Panasz benyújtásának joga: Amennyiben az érintett meglátása szerint a személyes adataival kapcsolatos jogai sérültek, úgy kérjük, hogy panaszát jelezze az adatkezelő vagy az adatvédelmi tisztviselő felé a fent megadott elérhetőségek egyikén.

Panaszával az érintett az illetékes hatósághoz is fordulhat. Ha így dönt, azt az alábbi elérhetőségeken tehet bejelentést a hatóságnál:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu

Ha az érintett jogellenes adatkezelést tapasztal, polgári pert is kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (az alábbi hivatkozáson található törvényszékek felsorolása és elérhetősége: http://birosag.hu/torvenyszekek).

 1. Igények kivizsgálása

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a fentiek szerinti kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő – a késedelem okainak megjelölésével – a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatást ad. Ha a kérelem elektronikus úton érkezett, a tájékoztatás lehetőség szerint szintén elektronikus úton történik, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. Ha úgy ítéljük meg, hogy nem kell intézkedéseket tennünk az érintett kérelme nyomán, úgy késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatni fogjuk az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panasztételi lehetőséggel élhet az adatvédelmi hatóságnál, továbbá élhet bírósági jogorvoslati jogával is.

A kérelmek teljesítése ingyenes, ha azonban a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kérelem folytán felmerülő adminisztratív költségekre, észszerű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem teljesítését.

Ha a kérelmet benyújtó érintett kilétével kapcsolatban megalapozott kétség merül föl, további, a személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtása kérhető.

 

Hatályos: 2019.07.24. 

MIDMAR Nonprofit Kft.

1. számú melléklet

A Miskolc Pass Classic valamint a Miskolc Pass turisztikai kártyával kapcsolatos adattovábbítások

Az adatkezelő a kártyarendszer működtetésével összefüggésben az alábbi személyeknek továbbítja az érintett kártyafelhasználó kártyaadatait, a kártya érvényességének ellenőrzése céljából:

 

 1. Leves Gasztroműhely Kft.  – A Leves
  1. székhely: 3525 Miskolc, Déryné u.4.,
  2. adószám: 24979195-2-05
 2. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
  1. székhely: 3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1.
  2. adószám: 15323857-2-05
 3. Arago Hotels Zrt. -  Lillafüredi Sport- és Kalandpark
  1. székhely: 3517 Miskolc, Erzsébet sétány 38457/2 hrsz.
  2. adószám: 14197338-2-05
 4. Asinello Pizzeria Kft. - Rossita
  1. székhely: 3530 Miskolc, Meggyesalja u. 18.
  2. adószám: 24651631-2-05
 5. Aura Gold Kft. -  Calimbra Hotel
  1. székhely: 3519 Miskolc, Bencések útja 9-11.
  2. adószám: 14002627-2-05
 6. Auto- Tapolca Kft. – Zenit Panzió
  1. székhely: 3519 Miskolc, Miskolctapolcai út 25-27.
  2. adószám: 11588779-2-05
 7. Bankó- Stúdió Kft. – Patrondiszkont Miskolc
  1. székhely: 3525 Miskolc, Jókai utca 5.
  2. adószám: 10738737-2-05
 8. Baraka Világjáró Kft. - Coffeeshop Company Miskolc
  1. székhely: 3525 Miskolc, Kazinczy u. 2. fsz.2.
  2. adószám: 12589292-2-05
 9. Belvárosi Oroszlán Patika Bt.
  1. székhely: 3530 Miskolc, Széchenyi u. 76.
  2. adószám: 21319114-2-05
 10. Bükki Kézműves Borok Kft.
  1. székhely: 3526 Miskolc, Huba utca 7.
  2. adószám: 24306458-2-05
 11. Corneo Eco Kft - Macskaszem Optika
  1. székhely: 3821 Keresztéte, Fő út 12.
  2. adószám: 23916889-2-05
 12. Diósgyőri Várkert Kft.
  1. székhely: 3535 Miskolc, Tapolcarét u. 2/a.
  2. adószám: 11995223-2-05
 13. Diston-line Kft. - Falatozz.hu
  1. székhely: 3525 Miskolc, Jókai Mór utca 19. fsz/2
  2. adószám: 22709776-2-05
 14. Florida Kft. Adidas Márkabolt
  1. székhely: 3530 Miskolc, Széchenyi u. 56.
  2. adószám: 10599673-2-05
 15. Gold Park Kft. - Kikelet Club Hotel
  1. székhely: 35219 Miskolc, Fenyő u.7.
  2. adószám: 11584500-2-05
 16. Hámor Holiday Zrt. - Szeleta Hotel
  1. székhely: 3517 Miskolc, Szeleta utca 12-14.
  2. adószám: 11447517-2-05

 

 

 1. Harsány Község Önkormányzata - Harsányi Sópince
  1. székhely: 3555 Harsány, Kossuth L. u. 67.
  2. adószám: 15725974-2-05
 2. H-Aurora 2013 Kft. - Aurora Hotel
  1. székhely: 3519 Miskolc, Fagyöngy u. 2-4.
  2. adószám: 23446001-2-05
 3. Inter- Börze Kereskedelmi Kft. - Hejőmenti Lovaspark
  1. székhely: 3700 Kazincbarcika, Kacsóh P.u. 17.
  2. adószám: 11068642-2-05
 4. Hotel Kitty Kft.
  1. székhely: 3519 Miskolc, Pazár István sétány 1.
  2. adószám: 13476911-2-05
 5. Szabó és Társa Kft. - Hotel Tókert
  1. székhely: 3517 Miskolc-Lillafüred Erzsébet sétány 3.
  2. adószám: 11389075-2-05
 6. Íz-Kalauz Kft. – Végállomás Bistorant
  1. székhely: 3535 Miskolc , Fülep József u. 40.
  2. adószám: 239473752-05
 7. MÁV-START  Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
  1. székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.
  2. adószám: 13834492-2-44
 8. Libegőpark Kft.
  1. székhely: 3517 Miskolc, Erzsébet sétány 77.
  2. adószám: 23449561-2-05
 9. Lillafüred Kapuja Hotel Étterem Kresák János E.V. - Hungária Panzió
  1. székhely: 3519 Miskolc, Csabai út 7.
  2. adószám: 11441906-2-05
 10. M1 Fitness Kft.
  1. székhely: 3526 Miskolc, Erzsébet tér 4.
  2. adószám: 12816785-2-05
 11. Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum
  1. székhely: 1146 Budapest, Városligeti krt.11.
  2. adószám: 15308067-2-42
 12. Miskolci Diákotthon Kft.
  1. székhely: 3515 Miskolc- Egyetemváros, HRSZ: 40591/4/A
  2. adószám: 13385149-2-05
 13. Miskolci Fürdők Kft.
  1. székhely: 3519 Miskolc, Pazár István sétány 1.
  2. adószám: 14140549-2-05
 14. Miskolci Kohászati Gyűjtemény
  1. székhely: 3517 Miskolc, Palota u. 22.
  2. adószám: 15308067-2-42
 15. Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft.
  1. székhely: 3531 Miskolc, Győri kapu 27/A.
  2. adószám: 23834936-2-05
 16. Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft.
  1. székhely: 3525 Miskolc, Déryné u.1. 
  2. adószám: 23862474-2-05
 17. Miskolci Orthodox Múzeumért Alapítvány
  1. székhely: 3525 Miskolc, Deák tér 7.
  2. adószám: 18415320-1-0
 18. Miskolci Sportcentrum Kft.
  1. székhely: 3515 Miskolc, Egyetem u.2.
  2. adószám: 24364577-2-05
 19. Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.
  1. székhely: 3525 Miskolc, Fábián u. 6/a.
  2. adószám: 23834967-2-05
 20. Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. - Miskolci Állatkert és Kultúrpark
  1. székhely: 3531 Miskolc, Győri kapu 48-50.
  2. adószám: 20643522-5-05
 21. MVK Miskolci Városi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
  1. székhely: 3527 Miskolc, Szondi György u.1.
  2. adószám: 11072315-2-05
 22. Novák és Társa Kft. - Régiposta Kisvendéglő
  1. székhely: 3524 Miskolc, Adler K 23.
  2. adószám: 14036769-2-05
 23. OSTI Kft. - Alfa Hotel*** Superior
  1. székhely: 3519 Miskolc, Fenyő utca 17.
  2. adószám: 10512485-2-05
 24. Ózon Gyógyszálló Kft. - Ózon Panzió
  1. székhely: 3517 Miskolc-Lillafüred, Erzsébet sétány 19.
  2. adószám: 11806257-2-05
 25. Öreg Miskolcz Kft.
  1. székhely: 3525 Miskolc, Horváth Lajos utca 11.
  2. adószám: 13055244-2-05
 26. Palacsízió Kft. - Creppy Palacsintaház
  1. székhely: 3530 Miskolc, Nagyavasi pincesor 212.
  2. adószám: 24688563-2-05
 27. Pax & Caritas Kft. - Hungária Panzió
  1. székhely: 3519 Miskolc, Csabai út 7.
  2. adószám: 11441906-2-05
 28. Premium Oven Inn Kft. – Tapolca Fogadó
  1. székhely: 3519 Miskolc-Tapolca, Csabai út 36.
  2. adószám: 25372687-2-05
 29. P.S.S Club Kft. Impresszó Klub - Étterem
  1. székhely: 3530 Miskolc, Széchenyi I. u. 94. 2/6
  2. adószám: 12756894-2-05
 30. Repeti Kft. - Rádi Pékség Miskolc
  1. székhely: 1022 Budapest, Árvácska út 5.
  2. adószám: 13580227-2-41
 31. Szabadulj 2017 Szociális Szövetkezet – Kalandbarlang, Gyilok szabadulós játék
  1. székhely: 3924 Taktakenéz, Kultúrház út 10.
  2. adószám: 25998102-2-05
 32. Szinva Taxi Kft. - Best of taxi
  1. székhely: 1047 Budapest, Baross utca 103.
  2. adószám: 24139533-2-41
 33. TOP-ROOM Kft. - Aranykorona Hotel- Étterem és Sétáló pince
  1. székhely: 3530 Miskolc Kisavas,Első sor 19-20.
  2. adószám: 11589268-2-05
 34. VITAL-LAND Szolgáltató Szociális Szövetkezet - Miskolctapolcai Kalandtúrapark
  1. székhely: 3519 Miskolctapolca Garas Sámuel utca
  2. adószám: 25296345105
 35. Wondex Kft.
  1. székhely: 3526 Miskolc, Szeles u. 29.
  2. adószám: 11066640-2-05