Adatkezelési nyilatkozat

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

MIDMAR Nonprofit Kft.

 

Figyelemmel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendeletének (GDPR) 13-14. cikkeiben foglaltakra, az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni Önt a társaságunk általi adatkezelések egyes jellemzőiről.

 1. Az adatkezelő személye: Midmar Miskolci Idegenforgalmi Marketing Nonprofit Közhasznú Kft.(székhely:  3525 Miskolc, Városház tér 8., cégjegyzékszám: 05-09-024717 adószám: 24113917-2-05, telefonszám: +36 46 350 425, e-mail cím: info@hellomiskolc.hu (továbbiakban: „MIDMAR” vagy adatkezelő).
 2. Adatvédelmi tisztviselőnk elérhetősége: adatvedelem@bdolegal.hu, +36-1-796-7777.
 3. Az adatkezelő az érintett személyes adatait a jelen tájékoztatóban meghatározott célból és az e cél megvalósulásához szükséges mértékbenkezeli. Az adatkezelés kapcsán az érintett személyes adatait az adatkezelő erre jogosult munkatársai ismerhetik meg. Azon munkatársak jogosultak a személyes adatokhoz hozzáférni, akiknek munkakörükből fakadóan a konkrét személyes adatokkal valamely feladatuk van. Az adatkezelő nem hoz automatizált adatkezelésen alapuló döntést, illetve nem végez profilalkotást.
 4. Az adatkezelésekre az alábbi fontos információk vonatkoznak:

A) Miskolc Pass Classic kártya

Érintettek

A Miskolc Pass Classic kártya birtokosai

Adatkezelés célja

A kártyarendszer működtetése, kártyatulajdonos azonosítása, kedvezmények kezelése

Kezelt adatok köre

Azonosításhoz szükséges adatok (név, születési név, lakhely, postacím, lakcímkártya száma, születési hely és idő, anyja teljes születési neve)

Adatkezelés jogalapja

Szerződés teljesítése

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés a Miskolc Pass Classic kártya érvényességi idejének lejártát követő három év időtartam alatt áll fenn

Adatszolgáltatás kötelező vagy önkéntes jellege

Ön nem köteles az adatait megadni, azonban csak abban az esetben tudunk Önnek lehetőséget biztosítani a Miskolc Pass Classic kártya kiváltására, ha hozzájárul személyes adatai kezeléséhez

Adattovábbítás

Miskolc Holding Zrt., Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, fenntartói ellenőrzés céljából, a www.hellomiskolc.huwww.miskolcpass.hu oldalon , valamint jelen tájékoztató 1. mellékletében felsorolt elfogadóhelyek részére, a kártya érvényességének ellenőrzése céljából.

Adatfeldolgozó

Qilaq Solutions Kft. (a kártyarendszer üzemeltetője), Miskolc Holding Zrt. ( az adatkezelő rendszeréről készített informatikai biztonsági mentések formájában), MVK Zrt. (a kártyával való tömegközlekedés igénybevételére való jogosultság ellenőrzése érdekében)

 

B) Miskolc Pass turisztikai kártya

Érintettek

A Miskolc Pass turisztikai kártya birtokosai

Adatkezelés célja

A kártyarendszer működtetése, kártyatulajdonos azonosítása, kedvezmények kezelése

Kezelt adatok köre

Azonosításhoz szükséges adatok (név, születési idő)

Adatkezelés jogalapja

Szerződés teljesítése

Az adatkezelés időtartama

A Miskolc Pass Classic kártya érvényességi idejének lejártát követő három év időtartam alatt áll fenn

Adatszolgáltatás kötelező vagy önkéntes jellege

Ön nem köteles az adatait megadni. Ha azonban adatait nem adja meg, úgy nem áll módunkban biztosítani a Miskolc Pass Classic kártyát.

Adattovábbítás

Miskolc Holding Zrt., Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, ellenőrzés céljából, a www.hellomiskolc.hu,  www.miskolcpass.hu oldalon , valamint jelen tájékoztató 1. mellékletében felsorolt elfogadóhelyek részére, a kártya érvényességének ellenőrzése céljából

Adatfeldolgozó

Qilaq Solutions Kft. (a kártyarendszer üzemeltetője), Miskolc Holding Zrt. (az adatkezelő rendszeréről készített informatikai biztonsági mentések formájában), (a kártyával való tömegközlekedés igénybevételére való jogosultság ellenőrzése érdekében)

 

 1. A MISKOLC PASS CLASSIC VALAMINT A MISKOLC PASS TURISZTIKAI KÁRTYA ELEKTRONIKUS MEGKÜLDÉSE

Érintettek

A Miskolc Pass Classic valamint a Miskolc Pass turisztikai kártya birtokosai

Adatkezelés célja

A kedvezménykártya elektronikus úton való megküldése

Kezelt adatok köre

A kártya elektronikus küldéséhez szükséges adatok (elektronikus levelezési cím)

Adatkezelés jogalapja

Az érintett hozzájárulása

Az adatkezelés időtartama

Az elektronikus levelezési címet az elektronikus rendelkezésre bocsátás céljából a levél elküldéséig kezeljük

Adatszolgáltatás kötelező vagy önkéntes jellege

Ön nem köteles az adatait megadni. Ha azonban adatait nem adja meg, úgy nem áll módunkban elektronikusan is biztosítani a Miskolc Pass Classic kártyát.

Adatfeldolgozó

Qilaq Solutions Kft. (a kártyarendszer üzemeltetője), MVK Zrt. (kártya ellenőrzése, betekintés a kedvezmény miatt), Miskolc Holding Zrt. (informatikai biztonsági mentések formájában),

 

 1. HÍRLEVÉL KÜLDÉSE

Érintettek

Azon személyek, akik a MIDMAR részéről küldött hírlevelek fogadásához hozzájárultak

Adatkezelés célja

Tájékoztatás a város turisztikai jellegű aktualitásokról, programjairól és rendezvényeiről, valamint a MIDMAR-on keresztül az adatkezelővel kapcsolatban levő cégek által kínált turisztikai célú lehetőségekről, programokról

Kezelt adatok köre

Kapcsolattartáshoz szükséges adatok (név, elektronikus levelezési cím)

Adatkezelés jogalapja

Az érintett hozzájárulása

Az adatkezelés időtartama

A hozzájárulás visszavonásáig. A hozzájárulás visszavonására az adatkezelő elektronikus elérhetőségére [info@hellomiskolc.hu] küldött levéllel, vagy a 3525 Miskolc, Városház tér 8. címre küldött, leiratkozás kérő levéllel van lehetőség

Adatszolgáltatás kötelező vagy önkéntes jellege

Ön nem köteles az adatait megadni, azonban csak az adatok megadásával, valamint hozzájárulásával van lehetőségünk tájékoztatást adni

Adatfeldolgozó

Miskolc Holding Zrt. (az adatkezelő rendszeréről készített informatikai biztonsági mentések formájában), Mimézis Kft. (a hírlevelek küldését kezelő felület üzemeltetője)

 

 1. SZÁMLÁZÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

Érintettek

Az adatkezelővel szerződő természetes személyek

Adatkezelés célja

Az adatkezelő és az érintett között létrejött szerződés alapján kiállítandó számlázási adatok nyilvántartása

Kezelt adatok köre

Azonosításhoz szükséges adatok (név, lakcím, e-mail cím, telefonszám)

Adatkezelés jogalapja

A számviteli bizonylatok kiállítása és megőrzése tekintetében az adatkezelés jogalapja a vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése

Az adatkezelés időtartama

A szerződés megszűnését követő 8 év, a számviteli bizonylatokra vonatkozó megőrzési kötelezettség alapján.

Adatszolgáltatás kötelező vagy önkéntes jellege

Az azonosításához szükséges személyes adatok, valamint az adózással kapcsolatos azonosító számának megadása a szerződés megkötésének előfeltétele és jogszabály szerint kötelesek vagyunk azokat kezelni, így, adatai megadása nélkül nem áll módunkban Önnel szerződést kötni.

 

 1. A KÁRTYA ELVESZTÉSÉVEL KAPCSOLATOS NYILATKOZAT

Érintettek

Az adatkezelővel Miskolc Pass Classic, vagy Miskolc Pass turisztikai kártyával kapcsolatban szerződő természetes személyek

Adatkezelés célja

Az elveszett kártya érvénytelenítése, új kártya kibocsátása

Kezelt adatok köre

Azonosításhoz szükséges adatok (név, születési idő, lakcím, anyja neve, aláírása)

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelő és az érintett közötti, a kártyára vonatkozó szerződés teljesítése

Az adatkezelés időtartama

A nyilatkozat alapján megtett kártyaletiltást követő 1 évig

Adatszolgáltatás kötelező vagy önkéntes jellege

Az adatszolgáltatás önkéntes, de a nyilatkozat hiányában nem áll módunkban új kártyát kiállítani

 

 1. RENDEZVÉNYEKEN KÉPMÁS / HANGFELVÉTEL KÉSZÍTÉSE ÉS FELHASZNÁLÁSA

Érintettek

Az adatkezelő által a rendezvényein készített fényképeken és esetleges kamerafelvételeken szereplő személyek

Adatkezelés célja

 • Adatkezelő rendezvényeinek népszerűsítése
 • Nyilvánosság tájékoztatása a lezajlott eseményről

Kezelt adatok köre

Képmás, hang, felvételen szereplő egyéb személyes adatok. Írásbeli hozzájáruló nyilatkozat esetén az érintett neve, lakcíme, aláírása.

Adatkezelés jogalapja

 • Érintett hozzájárulása, amelyet az érintett ráutaló magatartással (ilyen  ráutaló magatartásnak minősül, ha az érintett személy tudja, hogy  abban a helyiségben, ahová belép, felvétel készül vagy készülhet), vagy kifejezett nyilatkozattal adhat meg.
 • Nem szükséges hozzájárulás a fénykép és kamerafelvétel készítéséhez és felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplés esetén.

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés az érintett törlési kérelmének teljesítéséig vagy az adatoknak az érintett általi tiltakozás eredményeként történő törléséig tart.

Adatszolgáltatás kötelező vagy önkéntes jellege

Ön nem köteles hozzájárulni a fénykép és kamerafelvétel készítéséhez és felhasználásához. Ez esetben ugyanakkor előfordulhat, hogy bizonyos rendezvényeken nem vehet részt. Önnek bármikor lehetősége van arra, hogy a más elkészült fénykép vagy kamerafelvétel felhasználása ellen tiltakozzon, vagy annak a törlését kérje az adatkezelőtől.

 

 1. Az ADATKEZELŐVEL SZERZŐDŐ VÁLLALKOZÁSOK ÜZLETI KAPCSOLATTARTÓIRA VONATKOZÓ ADATOK KEZELÉSE

Érintettek

Az adatkezelővel szerződő harmadik felek munkavállalói, vagy velük egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyek, akik a szerződés teljesítésében kapcsolattartóként vesznek részt

Adatkezelés célja

 • A szerződéses kapcsolatok során történő gördülékeny, akadálymentes kommunikáció biztosítása a kapcsolattartók révén, ehhez szükséges, hogy a kapcsolattartók adatait az adatkezelő ismerje.
 • A vállalkozást, mint a reklám címzettjét megszólító közvetlen üzletszerzési célú megkeresések, amennyiben az érintett az adatkezelés ellen nem tiltakozik.

Kezelt adatok köre

Kapcsolattartáshoz szükséges adatok (név, e-mail cím, telefonszám, a kapcsolódó cégnév/intézménynév és esetlegesen beosztás)

Az adatok forrása

Közvetlenül az érintett vagy az adatkezelővel szerződő vállalkozás

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogos érdeke. Jogos érdek megnevezése (i) harmadik személyekkel kötött szerződések teljesítése során szükséges kommunikáció biztosítása, illetve (ii) közvetlen üzletszerzés üzleti tárgyú (nem a természetes személy címzettnek szóló) ajánlatok vagy reklám kapcsán (a GDPR (47) preambulumbekezdése). Az adatkezelő biztosítja a tiltakozás (leiratkozás) lehetőségét, így amennyiben az érintett akként nyilatkozik, hogy nem kíván reklámcélú megkereséseket kapni az adatkezelőtől, úgy adatait az adatkezelő törli és nem fogja ebből a célból felhasználni.

Az adatkezelés időtartama

 • A kapcsolattartó adatainak nyilvántartása, ajánlatok, egyéb írásos és e-mailes kommunikáció: a szerződés megszűnésétől számított 5 év
 • Szerződés, megrendelések és számlák, amennyiben ezeken az érintett adata szerepel: a szerződés megszűnését követő 8 év a számviteli bizonylatokra vonatkozó megőrzési kötelezettség alapján.
 • Közvetlen üzletszerzési célú adatkezelés esetén az adatkezelés az érintett tiltakozásáig tart.

Adatszolgáltatás kötelező vagy önkéntes jellege

Ön alapvetően nem köteles személyes adatait megadni részünkre. Amennyiben Ön kapcsolattartó, adatainak kezelése nélkül a szerződés teljesítése akadályokba ütközhet, ami a szerződés felmondását is maga után vonhatja.

 

 1. PANASZKEZELÉS

Érintettek

Panaszos vásárlók

Adatkezelés célja

Panaszfelvételi jegyzőkönyv kitöltése, kapcsolattartás a panaszos személlyel, panasz kivizsgálása

Kezelt adatok köre

Jogszabályban meghatározott, a panasz kezeléséhez szükséges adatok (panaszos neve, panaszos postacíme, panaszos elektronikus levelezési címe, panaszos aláírása)

Adatkezelés jogalapja

 • Jogszabályi kötelezettség teljesítése, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (5) bekezdése alapján
 • A panaszos elektronikus levelezési címadat-kezelésének jogalapja a panaszos hozzájárulása

Az adatkezelés időtartama

 • 5 év, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján
 • Az elektronikus levelezési címadat-kezelése a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 5 évig kezelendő

Adatszolgáltatás kötelező vagy önkéntes jellege

Panaszbejelentés esetén a panasz hatékony kivizsgálása érdekében jogszabály alapján köteles megadni az adatait.

Adatfeldolgozó

Miskolc Holding Zrt. (a MIDMAR elektronikus adatállományának biztonsági mentése),

 

 

 1. Adattovábbítással kapcsolatos információk

Az adatkezelő nem tervezi az érintett személyes adatait harmadik (nem EGT tagállamnak minősülő) országba továbbítani. Az adatkezelő az érintett személyes adatait esetlegesen a vele együttműködő szerződő feleknek továbbíthatja az érintettel kötött szerződés teljesítése érdekében, illetve ellenőrzés céljából.  Az érintett adatai továbbá – amennyiben ez feltétlenül szükséges pl. egy jogvita kapcsán vagy egy gazdasági esemény pénzügyi, illetve számviteli megítélése érdekében – eseti jelleggel továbbításra kerülhetnek az adatkezelő által megbízott szolgáltatók részére, pl. ügyvédek, könyvvizsgálók, pénzügyi tanácsadók, akik szakmai, illetve szerződéses titoktartási kötelezettség alatt állnak.

 1. Az érintett jogai

Tájékoztatáshoz való jog: Az érintett bármikor, a jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken tájékoztatást kérhet az őt érintő adatkezelésről, kérelmezheti a rá vonatkozó adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

Hozzáférés joga: Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha igen, az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelő által kezelt rá vonatkozó személyes adatokhoz, illetve az adatkezelés céljára, az érintett adatok kategóriáira, azon címzettekre vagy címzettek kategóriáira, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, az adatkezelés tervezett időtartamára vagy az időtartam meghatározásának szempontjaira, valamint az adatok forrására vonatkozó információkhoz hozzáférést kapjon.

Kérelemre az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díj számítható fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha azt az érintett másként kéri.

Helyesbítéshez való jog: Az érintettkérheti a pontatlan adatai helyesbítését, és joga van arra is, hogy kérje a hiányos adatai kiegészítését.

Hozzájárulás visszavonáshoz való jog: Az érintett bármikor jogosult arra, hogy a személyes adatai kezelésére vonatkozóan korábban megadott hozzájárulását a jövőre nézve visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Törléshez való jog: Az érintettkérheti, hogy az adatkezelő a személyes adatokat törölje, ha

 1. azokra már nincs szükség abból a célból, amelyre figyelemmel az adatkezelés történt;
 2. ha az érintett a hozzájárulását visszavonja, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az adatkezelés elleni tiltakozás szerinti feltételei fennállnak;
 4. az adatkezelés jogellenes;
 5. azokat az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
 6. az érintett 16. életévét be nem töltött kiskorú.

Az adatkezelőfenti kérelemre az adatokat törli, kivéve, ha a további adatkezelés

 1. az azt előíró, az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése,
 2. jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme

céljából szükséges.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi az adatok pontosságának ellenőrzését,
 2. bár az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi a törlést, és ehelyett a korlátozást kéri,
 3. az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatok kezelésére, de az érintett azt jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez igényli,
 4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, amely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés az előzőek szerint korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatok – a tárolás kivételével – csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelhető. A korlátozás feloldásáról az adatkezelő az azt kérő érintettet előzetesen tájékoztatja.

A helyesbítésről, a törlésről vagy korlátozásról az adatkezelő a érintetett, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot továbbította. Az értesítést az adatkezelő mellőzi, ha ez lehetetlen, vagy nagy erőfeszítést igényel. Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Tiltakozáshoz való jog: Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

a)   ha az jogos érdek alapján történik; ebben az esetben az adatkezelés nem folytatható, kivéve, ha az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben elsőbbséget élvező kényszerítő erejű jogos okok, vagy olyan okok indokolják, amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak,

b)   ha az közvetlen üzletszerzés érdekében történik vagy ahhoz kapcsolódik; ilyen esetben e célból az adatkezelés a továbbiakban nem folytatható.

Az adatok hordozhatóságához való jog: alapján az érintett egyrészt kérheti, hogy az adatkezelőtől, ha ez technikailag megoldható, tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban a kezelt személyes adatait megkapja és azt bármely adatkezelőnek ő maga továbbítsa, másrészt kérheti az adattovábbítást közvetlenül az adatkezelőtől.

Panasz benyújtásának joga: Amennyiben az érintett meglátása szerint a személyes adataival kapcsolatos jogai sérültek, úgy kérjük, hogy panaszát jelezze az adatkezelő vagy az adatvédelmi tisztviselő felé a fent megadott elérhetőségek egyikén.

Panaszával az érintett az illetékes hatósághoz is fordulhat. Ha így dönt, azt az alábbi elérhetőségeken tehet bejelentést a hatóságnál:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu

Ha az érintett jogellenes adatkezelést tapasztal, polgári pert is kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (az alábbi hivatkozáson található törvényszékek felsorolása és elérhetősége: http://birosag.hu/torvenyszekek).

 1. Igények kivizsgálása

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a fentiek szerinti kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő – a késedelem okainak megjelölésével – a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatást ad. Ha a kérelem elektronikus úton érkezett, a tájékoztatás lehetőség szerint szintén elektronikus úton történik, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. Ha úgy ítéljük meg, hogy nem kell intézkedéseket tennünk az érintett kérelme nyomán, úgy késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatni fogjuk az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panasztételi lehetőséggel élhet az adatvédelmi hatóságnál, továbbá élhet bírósági jogorvoslati jogával is.

A kérelmek teljesítése ingyenes, ha azonban a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kérelem folytán felmerülő adminisztratív költségekre, észszerű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem teljesítését.

Ha a kérelmet benyújtó érintett kilétével kapcsolatban megalapozott kétség merül föl, további, a személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtása kérhető.

 

Hatályos: 2018. május 25.

MIDMAR Nonprofit Kft.

 

Szálláskereső